WAR BLOG
War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games Instagram War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games Board Game Geek War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games Flickr War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games Pinterest War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games At Bitchute War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games At Reddit War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games At Daily Motion War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games At RuTube War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games Forums War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games At Twitter War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games At Facebook War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games At Youtube

Sunderbani Separation Line

Kashmir (Kashmir Conflict)

20th July - 6th August 2019

                     • Nakyal
                        • Darhal
                                  • Gaughroat
                                    • Samror
                                            • Dhanna
                                                    Pakistan Kashmir
                                                                   • Budhal
                                                                     • Khuiratta
                                                                        • Rajouri
                                                                          • Kotranka
                                                                                     • Charhoi
                                                                                       • Thothali
                                                                                          • Kanthol
                                                                                                           • Gadyog
                                                                                                             • Narkote
                                                                                                              India Kashmir
                                                                                                                         • Owdami
                                                                                                                          • Kalakot
                                                                                                                                              • Jandala
                                                                                                                                                 • Naushera
                                                                                                                                                         • Panjah
                                                                                                                                                           • Ghantha
                                                                                                                                                              • Sarsala
                                                                                                                                                                    • Kothian
                                                                                                                                                                       • Nowshehra
                                                                                                                                                                                 • Sehot
                                                                                                                                                                                  • Sunderbani
                                                                                                                                                                                        • Baghsar
                                                                                                                                                                                                    • Chauki Chaura
                                                                                                                                                                                                           • Rah
                                                                                                                                                                                                               • Bhimber
                                                                                                                                                                                                                    • Bhambla
                                                                                                                                                                                                                                • Barhing
                                                                                                                                                                                                                                                 • Barnala
                                                                                                                                                                                                                                                               • Kotla Arab Ali Khan
                                                                                                                                                                                                                                                                   • Pallanwala
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jourian
                                                                                                                                                                                                                                                                             • Pargwal
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pakistan
                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Dab
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Daulat Nagar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Karianwala
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Fatehpur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Bhagowal Kalan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Qila Sura Singh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Lalamusa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Sangrana
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Jalalpur Jattan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Chokar Kalan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        To play this game now Sign Up Here

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Sunderbani Separation Line - 2019 (Kashmir Conflict).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Become A War Blog Patreon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        or

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        India and Pakistan exchange fire across the Line of Control along the Sunderbani Separation Line to the south.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        From 20 July 2019 onward (6 August 2019) they exchange small arms fire and mortar/artillery fire.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        The heightened tensions followed Indias decision to scrap Article 370 of the constitution and to recognise Jammu and Kashmir as an Indian state.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Jammu and Kashmir are muslim majority areas.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        see Breaking News

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        see CNN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Facebook Comments

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Discus Comments

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Units (India)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        India - India Artillery Company - Artillery (4-1-3) India Artillery Company - Artillery (4-1-3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        India - India Infantry Company - Infantry (3-3-3) India Infantry Company - Infantry (3-3-3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        India - India Artillery Company - Artillery (4-1-3) India Artillery Company - Artillery (4-1-3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        India - India Infantry Company - Infantry (3-3-3) India Infantry Company - Infantry (3-3-3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        India - India Infantry Company - Infantry (3-3-3) India Infantry Company - Infantry (3-3-3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        India - India Artillery Company - Artillery (4-1-3) India Artillery Company - Artillery (4-1-3)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Units (Pakistan)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pakistan - Pakistan Northern Light Infantry Company - Infantry (4-4-3) Pakistan Northern Light Infantry Company - Infantry (4-4-3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pakistan - Pakistan Artillery Company - Artillery (3-1-3) Pakistan Artillery Company - Artillery (3-1-3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pakistan - Pakistan Northern Light Infantry Company - Infantry (4-4-3) Pakistan Northern Light Infantry Company - Infantry (4-4-3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pakistan - Pakistan Northern Light Infantry Company - Infantry (4-4-3) Pakistan Northern Light Infantry Company - Infantry (4-4-3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pakistan - Pakistan Artillery Company - Artillery (3-1-3) Pakistan Artillery Company - Artillery (3-1-3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pakistan - Pakistan Artillery Company - Artillery (3-1-3) Pakistan Artillery Company - Artillery (3-1-3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pakistan - Pakistan Artillery Company - Artillery (3-1-3) Pakistan Artillery Company - Artillery (3-1-3)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        To play this game now Sign Up Here


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        web site design and management by TWS Amsterdam - KvK-nummer: 66591600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        WAR BLOG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games Instagram War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games Board Game Geek War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games Flickr War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games Pinterest War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games At Bitchute War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games At Reddit War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games At Daily Motion War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games At RuTube War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games Forums War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games At Twitter War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games At Facebook War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games At Youtube
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games Minds War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games At Vimeo War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games Gab War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games Real Video War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games Wordpress War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games Tumblr War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games Tumblr War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games Tumblr War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games RSS War Blog Modern Warfare Hex And Counter Games At Twitch
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Sunderbani Separation Line